Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Ungdataundersøkelsen 2018

Undersøkelsen skal kartlegge viktige sider ved ungdommens livsstil og levekår, og foregår i uke 5–10. Det er frivillig å delta.

Nettbasert undersøkelse i skoletiden

Undersøkelsen gjennomføres i skoletiden ved at ungdommene svarer på et spørreskjema via internett. Undersøkelsen foregår i uke 5 til 10, og det tar om lag én time å svare på alle spørsmålene.

Elevene velger selv om de vil være med på undersøkelsen. Ungdommene kan hoppe over enkeltspørsmål og kan også trekke seg dersom de ønsker det.

Alle elevene vil få utdelt en tilfeldig engangskode, som brukes for å logge seg inn på nettskjemaet. Deltakerne i undersøkelsen er sikret full konfidensialitet.

Viktig informasjon til de som styrer

For at undersøkelsen skal ha størst mulig verdi, er det viktig at så mange som mulig deltar. Dette er en mulighet for ungdommer i Oppland til å fortelle politikere, myndigheter og forskere om hvordan deres liv er.

Data fra undersøkelsen vil også kunne brukes i forsknings- og utviklingsprosjekter, der målet er å framskaffe ny kunnskap om ungdommens oppvekstsvilkår.

For at undersøkelsen skal gi et godt bilde av situasjonen i Oppland, håper vi at flest mulig vil delta.

Spørsmål om trivsel, religion, mobbing, rus m.m.

Spørreskjemaet inneholder spørsmål om hvordan ungdom bruker fritiden sin, om helse og trivsel, betydningen av religion i hverdagen, og hva slags forhold de har til skole, venner og voksne i nærmiljøet. Det vil også bli stilt spørsmål om temaer som seksualitet, mobbing, opplevd press, kriminalitet, vold, og rusmidler. Spørreskjemaet er lagt opp slik at ungdommene skal krysse av på ulike svaralternativer.

I tillegg blir det spurt om bakgrunnsopplysninger, som foreldrenes utdanningsnivå, økonomiske situasjon, landbakgrunn og bosituasjon.

Mer utfyllende informasjon finner du på www.ungdata.no. Foresatte som ønsker det, kan få tilsendt spørreskjemaet i sin helhet ved å kontakte Kompetansesenter rus - region øst (KoRus - Øst).

Formålet med undersøkelsen

Hensikten med undersøkelsen er å få mer kunnskap om hvordan det er å være tenåring i Oppland. Resultatene skal brukes som grunnlag for ungdomspolitikken i årene som kommer og til å vurdere satsingsområder i det forebyggende ungdomsarbeidet. Målet er å innhente informasjon som kan benyttes for å bedre oppvekstmiljøet i fylket.

Datamaterialet vil senere bli lagt inn i nasjonal database, sammen med tilsvarende ungdomsundersøkelser som er gjennomført i andre kommuner/fylkeskommuner. Data fra undersøkelsen vil også kunne brukes i forsknings- og utviklingsprosjekter, der målet er å framskaffe ny kunnskap om ungdoms oppvekstsvilkår.

Undersøkelsen omfatter spørsmål om hva ungdom driver med på fritida og hva slags oppfatninger de har om seg selv og andre. Undersøkelsen vil gi svar på mange spørsmål, blant annet:

  • Hvor fornøyde er ungdom i Oppland med livet sitt – og hvordan liker de seg på skolen, i fritida, med vennene og i nærmiljøet?
  • Hva bruker ungdom tida til når de ikke er på skolen?
  • Hvor mange er med i idrett og andre organiserte aktiviteter?
  • Hvordan opplever de unge foreldrene sine?
  • Er det mange som blir mobbet av jevnaldrende?
  • Hvor mange av de unge har erfaringer med alkohol, tobakk og narkotika?

Personvernhensyn og etikk

Deltakelse foregår ved at ungdommene logger seg inn på en nettside. Det er ingen koblinger mellom brukernavn og hvem som svarer, og de blir heller ikke spurt om navn eller personnummer i spørreskjemaet. Brukernavnet blir brukt for å sikre at bare de som får lov til å være med på undersøkelsen, kan delta, og for å sikre at ingen svarer flere ganger. Det er bare forskere og rådgivere i prosjektet, og firmaet som registrerer de elektroniske besvarelsene, som vil få tilgang til svarene.

Elevene bestemmer selv om de vil være med eller ikke. Når spørreskjemaet deles ut, vil elevene bli informert om dette og om at undersøkelsen er konfidensiell.

Foresatte kan reservere sine barn fra deltakelse. Foresatte som ikke ønsker at barnet deres under 18 år skal delta, må gi beskjed til kontaktlærer.

Det vil også bli opplyst om mulighetene for å ta kontakt med sosiallærer, helsesøster, helsestasjon for ungdom eller Kors på halsen (hjelpetelefon fra Røde Kors – tlf. 800 33 321) dersom noen ønsker å snakke med voksne etter å ha svart på undersøkelsen.

Alle svar vil bli behandlet strengt fortrolig av NOVA, KoRus – Øst og medarbeidere i Rambøll, som tilrettelegger for den elektroniske undersøkelsen. Ingen i fylkeskommunen, verken lærere, ansatte i administrasjonen eller andre, vil få tilgang til svar som kan brukes for å identifisere hva enkeltpersoner har svart. Resultatene vil bli offentliggjort gjennom statistikk som viser hvordan ungdomsgruppa som helhet eller ulike undergrupper (f.eks. gutter og jenter) svarer.

Undersøkelsen gjennomføres av forskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus og KoRus - Øst, på oppdrag fra Oppland fylkeskommune. NOVA bruker Rambøll til å samle inn og oppbevare dataene for analyse. De ferdige besvarelsene vil bli lagt inn i en database som NOVA administrerer.

Kartleggingen gjennomføres som en ungdataundersøkelse. Dette er et spørreskjemaopplegg som norske kommuner/fylkeskommuner bruker for å skaffe seg en oversikt over ungdoms hverdagsliv og folkehelsesituasjonen blant ungdom i kommunen/fylkeskommunen (www.ungdata.no). Tilsvarende undersøkelser gjennomføres en rekke steder i landet.

Alle data som inneholder mulige indirekte personopplysninger vil bli oppbevart på et sikkert område fram til utgangen av 2022. Etter det vil alle opplysninger bli anonymisert. Datainnsamlingen er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk senter for forskningsdata.

Mer informasjon 

Ved ytterligere spørsmål knyttet til undersøkelsen, ta kontakt med:

Sist oppdatert 31.01.2018
Fant du det du lette etter?
Login for redigering