Klage på eksamen og karakterer

Du har rett til å klage på alle eksamener og fristen for å klage på eksamenskarakterer er 10 dager. Fristen regnes fra det tidspunktet karakteren kom fram til deg, eller da du burde ha gjort deg kjent med den.

Klagefrist

For enkelte fag er det en hurtigklagefrist som kan bety at klagefristen er forkortet. Les om klagebehandling på Utdanningsdirektoratet eller sjekk med skolen.

Ved muntlig og muntlig-praktisk eksamen får du karakteren på eksamensdagen. Da starter klagefristen på eksamensdagen.

Før klagefristen er gått ut kan du kreve å få en begrunnelse for karakteren i muntlig og praktisk eksamen. Da avbrytes klagefristen, og ny klagefrist gjelder fra det tidspunktet du har mottatt begrunnelsen. Dette gjelder ikke skriftlig eksamen.

Hvis skolen avviser en klage fordi den er kommet for sent, er dette et vedtak du kan klage på. Klagefristen er 3 uker.

Til toppen