Ungdataundersøkinga 2021

Undersøkinga går føre seg på skulen i løpet av veke 10 til 12. Her er informasjon til elevar og føresette.

For at undersøkinga skal gje eit godt bilete av situasjonen i Innlandet, er det viktig at så mange som mogleg deltek.

Kvifor har vi undersøkinga?

Ungdataundersøkinga blir gjennomført for å:

 • gje ungdommar som går på vidaregåande skule ei moglegheit til å fortelje lokale politikarar og styresmakter om korleis det er å vekse opp i lokalmiljøet.
 • skaffe ny kunnskap om ungdommen sine oppvekstvilkår til bruk i kommunen og fylket sitt arbeid med denne aldersgruppa.
 • gjere det mogleg å samanlikne med andre fylke/kommunar og nasjonale tal, og bidra til forsking.

Kva vi spør om i Ungdata?

 • forhold til skulen, venner og foreldre
 • fritid og fritidsaktivitetar
 • helse, trivsel og livskvalitet
 • mobbing
 • seksualitet
 • regelbrot, vald og rusmiddelbruk
 • utdanningsnivået, den økonomiske situasjonen, landbakgrunnen og busituasjonen til foreldra

Du kan få tilsendt det fullstendige spørjeskjemaet ved å kontakte regionalt kompetansesenter på rusfeltet (KoRus).

Korleis blir Ungdata gjennomført?

 • Det er sett av éin skuletime til å svare på undersøkinga.
 • Undersøkinga blir gjennomført elektronisk ved at ein loggar seg inn på svarsida til Ungdata med ein tilfeldig eingongskode.

Det er frivillig å delta

 • Undersøkinga er frivillig.
 • Dei som svarer, kan hoppe over spørsmål dei ikkje ønskjer å svare på, og kan slutte å svare undervegs, dersom dei ønskjer det.
 • Føresette kan reservere seg mot at barna deira skal delta ved å gje melding til kontaktlæraren/skulen.

Om personvern

 • Deltakarane sine svar vil bli behandla konfidensielt. Det vil seie at berre forskarar og rådgjevarar i prosjektet og firmaet som registrerer dei elektroniske svara, vil få tilgang til svara.
 • Det vil ikkje vere mogleg å kjenne att nokon som har svart når resultata frå undersøkinga blir offentleggjorde.
 • Forskingsdata som inneheld moglege indirekte personopplysningar, vil bli oppbevarte på eit sikkert område fram til utgangen av 2025. Etter det vil alle opplysningane bli anonymiserte.
 • Ungdataundersøkinga er godkjend av personvernombodet ved OsloMet (personvernombudet@oslomet.no).
 • Datasettet vil ikkje innehalde direkte personopplysningar, og det vil difor heller ikkje vere mogleg å få ein deltakar sine data retta eller sletta i etterkant av undersøkinga.
 • NOVA behandlar opplysningane basert på samtykke frå deltakarane.

Beredskap

Skulehelsetenesta vil ha beredskap etter undersøkinga for elevar som måtte trenge det.

Ansvarleg for undersøkinga

Undersøkinga blir gjennomført av Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet og KoRus Øst, på oppdrag frå Innlandet fylkeskommune.

Kontaktpersonar

Ungdatakoordinator:

Arild Lishagen Myhre, rådgjevar

Kontaktperson ved KoRus:

Jørn Danielsberg spesialrådgjevar, KoRus Øst

Klikk for stort bilde

Til toppen