Oppfølgingstenesta (OT)

Oppfølgingstenesta arbeider med og for ungdom som har rett til vidaregåande opplæring til og med det året dei fyller 21 år.

Oppfølgingstenesta skal kontakte deg viss du:

  • ikkje har søkt vidaregåande opplæring
  • ikkje har teke imot tildelt elev- eller læreplass
  • har avbrote opplæringa før ho er ferdig
  • ikkje er i arbeid
  • har mista opplæringsretten som følgje av bortvising for resten av skoleåret eller heving av lærekontrakta

Oppfølgingstenesta skal hjelpe til med å formidle tilbod om opplæring, arbeid eller anna sysselsetjing.

Opplæringa skal så langt som råd er, føre fram til formell kompetanse.

Oppfølgingstenesta samarbeider med fylkeskommunale, kommunale og statlege instansar som òg har ansvar for ungdom.

Du kan ta kontakt med oppfølgingstenesta på eiga hand. Næraste vidaregåande skule eller inntakskontoret kan gje deg adresse og telefonnummer til oppfølgingstenesta i ditt område.