Helsesjukepleiar

Helsesjukepleiar er eit lågterskeltilbod på skulen for deg som treng nokon å prate med om tema innanfor helse, trivsel og kropp.

Kontortid

Måndag, onsdag og fredag kl 0800-1530

Helsesjukepleiaren held til i 2. etasje over inngang/foaje.

Helsesjukepleiaren si rolle

Helsesjukepleiaren er tilgjengeleg for kvar enkelt elev og arbeider i klassene med ulike emne innanfor livsmeistringsfag. Tema - fysisk, psykisk, sosial og seksuell helse eller sjukdom er ansvarsområde. Tverrfagleg samarbeid internt og eksternt , med mål om å fremje helse og trivsel, er også helserådgivar sitt mandat.

Helsesjukepleiar kal vere lett å få tak i for alle elevar og ein treng ikkje avtale for å ta kontakt. Foreldre er og velkomne til å ta kontakt.

Helsesjukepleiar kan kontakte andre hjelpeinstansar i kommune eller spesialisthelsetenenste for tilvisning vidare, når det er ynskjeleg.

Målet til tenesta er å bidra til auka trivsel og meistring for ungdom.

Helsesjukepleiar har teieplikt etter helsepersonellova.

 

Psykisk helse

 • Sjølvkjensle, sjølvbilete og kroppsbilete
 • Vener og relasjonar
 • Rus og uro/vanskar i forhold til rus hjå vener eller familie
 • Tristheit / depresjon
 • Sjølvskading
 • Stress / uro
 • Mobbing / vald
 • Familieproblem
 • Spiseforstyrring
 • Sorg

Fysisk helse

 • Fysisk aktivitet
 • Skader / Sårbehandling
 • Allergi / utslett
 • Muskel / skjelettplager
 • Kosthald og daglege funksjonar

Seksualitet

 • Spørsmål kring prevensjon
 • Reseptar på prevensjon
 • Graviditetstest og støtte i samband med spørsmål kring dette
 • Testing av kjønnssjukdommar
 • Forelsking, samliv og seksualitet

Kontaktperson

Synnøve Harerusten

Tlf 966 25 230 eller 995 82 456