Lån og stipend

Alle elevar i vidaregåande skule kan søke om lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning. Lånekassa avgjer om du er gyldig søkar. 

Les meir om lån og stipend på Lånekassa sine nettsider

Utstyrsstipend

Utstyrsstipendet blir tildelt etter programområde.  Kor mykje utstyrsstipend du får, avheng difor av kva programområde du tar. 

Utstyrsstipendet avheng ikkje av kor mykje foreldra dine tener. Utstyrsstipendet skal bidra til å dekke skulemateriell, som til dømes leige av PC, kjøp av bøker eller kokkeklede. 

Sjekk kor mykje du får i stipend

Søknadsfrist for utstyrsstipend

Alle elevar med ungdomsrett i vidaregåande opplæring får utstyrsstipend, men du må søke om stipendet innan fristane.

  • 15. november for heile året eller berre haustsemesteret
  • 15. mars for vårsemesteret