Velkomen til Vinstra vidaregåande skule!

Vinstra vidaregåande skule skal vera ein god skule for alle som kjem til oss. Vi ser fram til å møte både nye og tidlegare elevar måndag 21. august og alle skuledagar gjennom skuleåret.

Rektor Leif Solheim - Klikk for stort bilete

Vi legg vekt på høg trivsel og gode faglege resultat. Alle skal få god hjelp av dyktige lærarar og assistentar slik at flest mogleg går ut frå skulen med verdifull kompetanse å byggje vidare på. 

Eigen innsats er viktig

For elevar som startar på Vg1 etter ti år i grunnskule, er det nå eit vendepunkt og ein start på ei retning som passar interessa til kvar elev.

Vidaregåande skulegang krev meir av kvar og ein, men er og ei periode i livet der du i større grad kan velgje den retninga du trivst med. Dette gjer det sjølvsagt lettare å oppleve fine skuledagar.

Skulen håpar du får fine og lærerike dagar gjennom heile skuletida på Vinstra vidaregåande skule.

Elevar på Vg2, Vg3 eller påbygging kjenner vidaregåande skule, og veit kva som må til for å nå måla. Det er berre å brette opp ermane og ta tak. Hardt arbeid vil nesten alltid løne seg. Nå ventar vi at det blir eit meir normalt skuleår enn dei to siste åra, og så håpar vi alle får eit fint skuleår.

Felles for alle er at stor innsats må til både for å få godt miljø og for å oppnå gode resultat som du kan byggje vidare på i arbeidslivet eller vidare studium.

Samarbeid med næringslivet

Ved Vinstra vidaregåande skule har vi godt samarbeid med næringslivet i regionen. Vi har god tilgang på læreplassar, og dei fleste får læreplass dersom dei viser god innsats i utplasseringsperiodar. På Vinstra er vi den heldige situasjonen at næringslivet rundt oss kan ta imot dei fleste som ønskjer plass i Gudbrandsdalen.

Skulen set stor pris på samarbeidet både med private og offentlege aktørar, og takkar for positiv haldning både til utplasserte elevar og lærlingar.

"Drømmeskolen"

Vinstra vidaregåande skule brukar modellen «Drømmeskolen» for å arbeide systematisk med psykisk helse, livsmeistring og inkludering i skulen.

I arbeidet med «Drømmeskolen» er både elevar og tilsette avgjerande for at vi lykkast med å få til eit godt skulemiljø. Elevundersøkinga viser høg grad av trivsel ved skulen, og «Drømmeskolen» gjev oss nyttige verktøy i arbeidet med skulemiljø og trivsel.

Elevane er viktige brikker

I tråd med vår visjon «Gode forbilde formar framtida» har vi tru på at ungdommane ved Vinstra vidaregåande skule skal få ei verdifull plattform både for seg sjølve og for samfunnet elles.

Elevar ved skulen blir viktige brikker i framtidig samfunnsutvikling. Visjonen peikar både i fagleg og sosial retning. Gode forbilde løftar både fagleg utvikling og trivsel.

Vi ønskjer alle lykke til med eit nytt skuleår!

Leif Solheim,
rektor